محصولات صادراتی

۱-  زعفران

۲-  لوازم ساختمانی مانند : کاشی و سرامیک ، سنگ

۳-  حبوبات

۴- پای مرغ

۵- انواع میوه جات مانند پرتغال ، سیب ، کیوی